ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣHΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BLUEDOT

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

 Με την υπογραφή της παρούσας ο Συνδρομητής δηλώνει ότι αποδέχεται και συμφωνεί με τους πιο κάτω αναλυτικούς όρους (εφεξής «σύμβαση»), οι οποίοι διέπουν την από μέρους του Συνδρομητή, πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας BLUEDOT ως αυτή παρέχεται από την Εταιρεία. Οι όροι αυτοί είναι αναρτημένοι και στο δικτυακό τόπο www.bluedotebusiness.com

 

1.2 Ορισμοί 

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενο της σύμβασης, όλες οι λέξεις ή εκφράσεις, των οποίων το πρώτο γράμμα, αναγράφεται με κεφαλαίο χαρακτήρα θα έχουν την έννοια που περιγράφεται κατωτέρω:

 «Εταιρεία» σημαίνει η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΛΟΥ ΝΤΟΤ ΙΚΕ Εταιρεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής», με διακριτικό τίτλο «ΜΠΛΟΥ ΝΤΟΤ» που εδρεύει στη Αθήνα Αττικής, επί της οδού Θρασυμάχου 14, Τ.Κ. 10442, με ΑΦΜ 800720877, ΔΟΥ Α’ Αθηνών. 

«Συνδρομητής» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δημιουργεί λογαριασμό και αποκτά πρόσβαση και χρήση της υπηρεσίας BLUEDOT αποδεχόμενο τους όρους της σύμβασης.   

 «BLUEDOT» είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργιών για ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business). Έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά από την Εταιρεία, η  οποία κατέχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής και εν γένει διανοητικής ιδιοκτησίας κατά αποκλειστικότητα. 

«BLUEDOT Εφαρμογή» σημαίνει μία διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργιών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ενότητες (modules), βασισμένη στην πλατφόρμα BLUEDOT. Οι BLUEDOT Εφαρμογές διατίθενται από την Εταιρεία με την εμπορική τους ονομασίαως εξήςBLUEDOT.B2B Basic Edition, BLUEDOT.B2B Standard Edition, BLUEDOT.B2B Premium Edition, BLUEDOT.OneShop Starter Edition, BLUEDOT.OneShop Business Edition, BLUEDOT.OneShop Enterprise Edition, BLUEDOT.Product Catalog Starter Edition,  BLUEDOT.Product Catalog Business Edition.  

«Yπηρεσία» (ή «Υπηρεσία BLUEDOT») αφορά την on-line υπηρεσία BLUEDOT που φιλοξενείται στο cloud (Microsoft Azure),  την οποία η Εταιρεία καθιστά διαθέσιμη σε Συνδρομητές ως υπηρεσία “SOFTWARE AS A SERVICE”  συμπεριλαμβανομένων των BLUEDOT ενημερώσεων, νέων εκδόσεων, του υποστηρικτικού υλικού και των κάθε είδους παραμετροποιήσεων που επιχειρούνται από τον Συνδρομητή ή για λογαριασμό του, όπως και την συντήρηση ανάπτυξης λογισμικού σε κατά παραγγελία εργασίες (Custom Work) που ο Συνδρομητής προμηθεύτηκε από την Εταιρεία ή πιστοποιημένο Συνεργάτη της Εταιρείας.

«BLUEDOT Domain» είναι ο λογαριασμός του Συνδρομητή στο BLUEDOT. Ο Συνδρομητής δύναται να διαχειρίζεται μία ή περισσότερες BLUEDOT Εφαρμογές στο ίδιο «BLUEDOT Domain». 

«Δεδομένα» νοούνται όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων κειμένου, ήχου ή εικόνας, που τυχόν αποστέλλει ή αποθηκεύει ο Συνδρομητής στο BLUEDOT ή που υφίστανται επεξεργασία με χρήση των λειτουργιών του BLUEDOT. 

«Ελάχιστη Διάρκεια Παραμονής στην υπηρεσία BLUEDOT», σημαίνει ο ελάχιστος χρόνος συνδρομητικής δέσμευσης από τον Συνδρομητή.

 

«Μηνιαία Συνδρομή» αφορά το ποσό που ο Συνδρομητής υποχρεούται να προκαταβάλλει κάθε μήνα και εντός των πρώτων τριών ημερών του εκάστοτε μήνα, ως αντάλλαγμα για τη χρήση της υπηρεσίας BLUEDOT, και για χρονικό διάστημα ίσο με  την ελάχιστη διάρκεια παραμονής στην εν λόγω υπηρεσία.

«Ετήσια Συνδρομή» αφορά το ποσό που ο Συνδρομητής υποχρεούται να προκαταβάλλει για ένα χρόνο, ως αντάλλαγμα για τη χρήση της Υπηρεσίας BLUEDOT, και για χρονικό διάστημα ίσο με την ελάχιστη διάρκεια παραμονής στην εν λόγω υπηρεσία.

«Δικαιοπάροχος» είναι ο πιστοποιημένος συνεργάτης της Εταιρείας, ο οποίος είναι νομικό πρόσωπο και στον οποίο η Εταιρεία έχει δώσει το δικαίωμα μεταπώλησης και υποστήριξης της Υπηρεσίας. 

 «Χειριστής / Χρήστης» είναι το φυσικό πρόσωπο (υπάλληλος, στέλεχος κλπ) που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Συνδρομητή να χρησιμοποιεί το BLUEDOT δια της καταχώρησης ονόματος και συνθηματικού, για το συγκεκριμένο λογαριασμό που ο Συνδρομητής έχει δημιουργήσει για να έχει πρόσβαση στο BLUEDOT.  

 

2.  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

2.1 Υπηρεσία - Ενημερώσεις - Νέες Εκδόσεις

 Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι η Υπηρεσία BLUEDOT παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ", χωρίς οιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας για οιοδήποτε σκοπό και απουσίας λαθών (Bugs). Η Εταιρεία και οι δικαιοπάροχοί της δεν εγγυώνται ότι το BLUEDOT θα καλύψει τις απαιτήσεις του Συνδρομητή ή ότι η λειτουργία του θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα.  Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία η Εταιρεία και οι δικαιοπάροχοί της αποποιούνται κάθε ευθύνης που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις, όρους ή ανταπόκριση της Υπηρεσίας σε συγκεκριμένες ιδιότητες ή προδιαγραφές. Η παρούσα διάταξη δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά του Συνδρομητή ως καταναλωτή. Επιπροσθέτως η Εταιρεία και οι δικαιοπάροχοί της αποποιούνται κάθε άμεσης ή έμμεσης ευθύνης, ως και τυχόν διαφυγόντων κερδών, ούτε και φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να παρέχουν την Υπηρεσία για αιτία που βρίσκεται εκτός του εύλογου ελέγχου τους.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το BLUEDOT με σκοπό την προσθήκη νέων λειτουργιών ή/και την αναβάθμιση των υπαρχόντων δια της θέσεως σε κυκλοφορία νέων Εκδόσεων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας και την οριζόμενη διάρκεια της Σύμβασης αυτής. Η ενημέρωση του BLUEDOT ή αναβάθμιση των λειτουργιών του ενδέχεται να προκαλέσει μικρές ή/και παρατεταμένες διακοπές της λειτουργίας του κατά το διάστημα των οποίων, ο Συνδρομητής ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση  στην Υπηρεσία. Η Εταιρεία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των διαστημάτων  διακοπής της λειτουργίας της Υπηρεσίας. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση εφεδρικών αντιγράφων και για την προστασία συνολικά των δεδομένων που ανεβάζει στο BLUEDOT. Η Εταιρεία θα φροντίζει να παίρνει εφεδρικά αντίγραφα (Backup) του λογαριασμού του Συνδρομητή μια φορά την ημέρα.  

 Η Εταιρεία, οι δικαιοπάροχοί και οποιοδήποτε άλλο μέρος (είτε συμμετέχει στην παραγωγή, συντήρηση ή παράδοση της Υπηρεσίας είτε όχι) δεν είναι υπεύθυνοι για απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους ενδέχεται να προκύψει στο Συνδρομητή ή σε τρίτο μέρος ως αποτέλεσμα της χρήσης εκ μέρους σας ή εκ μέρους τους της υπηρεσίας. Η εν λόγω απαλλαγή θα περιλαμβάνει το κόστος συντήρησης ή επιδιόρθωσης και, χωρίς περιορισμό, τυχόν άλλη άμεση, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια, και είτε από αδικοπραξία ή σύμβαση, είτε διαφορετικά σε σχέση με την Υπηρεσία. Καμία διάταξη των παρόντων Όρων δεν θα περιορίζει την ευθύνη για τυχόν ευθύνη που δεν μπορεί να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

2.2 Παραχωρούμενο Δικαίωμα Χρήσης 

Ο Συνδρομητής αποκτά ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας  με σκοπό τη χρήση των επιμέρους λειτουργιών του με τα Δεδομένα του. Παράλληλα, η Εταιρεία παρέχει στον Συνδρομητή, για όλη τη διάρκεια της παρούσας, το δικαίωμα απόκτησης και χρήσης των νέων εκδόσεων του BLUEDOT για την/τις οποία/οποίες o Συνδρομητής αποκτά νόμιμα δικαίωμα χρήσης δυνάμει της παρούσας. Περαιτέρω, η Εταιρεία παρέχει στον Συνδρομητή, για όλη τη διάρκεια της παρούσας, το δικαίωμα χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Βluedot Knowledge Base η οποία παρέχει τη δυνατότητα στον Συνδρομητή να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε υλικό τεκμηρίωσης του BLUEDOT.

Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του BLUEDOT προϋποθέτει την εκ μέρους του Συνδρομητή προκαταβολή Μηνιαίας ή Ετήσιας Συνδρομής. Τα πνευματικά δικαιώματα των πληροφοριών, λογισμικών, τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη λειτουργία του BLUEDOT παραμένουν πάντοτε στην κυριότητα της Εταιρείας και δεν μεταβιβάζονται ούτε άλλως πως παραχωρείται στον Συνδρομητή καθ’ οιονδήποτε τρόπο έμμεσα ή άμεσα άδεια χρήσεως αυτών, ούτε ο Συνδρομητής αποκτά οιοδήποτε δικαίωμα επ’ αυτών. 

Επίσης, το σύνολο του περιεχομένου του BLUEDOT, δηλαδή, οτιδήποτε είναι εκ κατασκευής ενσωματωμένο στις εφαρμογές και το περιβάλλον λειτουργίας του BLUEDOT, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της δημιουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση" (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. 

 

2.3. Περιορισμοί Χρήσης – Υποχρεώσεις του Συνδρομητή

Ο Συνδρομητής κατά την πρόσβαση και χρήση του BLUEDOT οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται ρητά κάθε χρήση του BLUEDOT:

 1. με τρόπο ο οποίος απαγορεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή ο οποίος συνεπάγεται παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, 
 2. για την απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα, λογαριασμούς ή δίκτυα με οποιοδήποτε μέσο, 
 3. για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων άνευ συγκατάθεσης από μέρους τους,
 4. με τρόπο που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάζει δυσμενώς ή παρεμποδίζει τη χρήση του BLUEDOT από τρίτους.  

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή, τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του BLUEDOT (ολικά ή μερικά) από τον Συνδρομητή και/ή να αναστείλει το δικαίωμα πρόσβασης σε κάποιες λειτουργίες του BLUEDOT σε περίπτωση που παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων ή έχει οιεσδήποτε ενδείξεις ότι παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων. Ομοίως η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να θέσει όρια στη χρήση του BLUEDOT από τον Συνδρομητή ή να λάβει οιοδήποτε άλλο μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει τη χρήση του BLUEDOT από άλλους συνδρομητές της, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συνδρομητής παρεμποδίζει τη χρήση του BLUEDOT από τρίτους.

Ο Συνδρομητής κατά την πρόσβαση και χρήση του BLUEDOT δεν δικαιούται να: 

 1. παραχωρήσει, υπο-παραχωρήσει ή άμεσα ή έμμεσα μεταβιβάσει, εκχωρήσει με ή χωρίς αντάλλαγμα, την πρόσβαση ή/ και τη χρήση του BLUEDOT από τρίτο φυσικό (εξαιρουμένων των Χειριστών/Χρηστών) ή νομικό πρόσωπο,
 1. επιτρέψει σε οποιοδήποτε τρίτο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο να επωφεληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή τη λειτουργικότητα τoυ BLUEDOT, 
 2. χρησιμοποιεί τo BLUEDOT με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, 
 3. επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διατηρεί προσωπικά δεδομένα τρίτων, χωρίς τη συναίνεσή τους, 
 4. αντιγράψει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, να προβεί σε αντίστροφο τεχνικό σχεδιασµό (reverse engineering), ανακατασκευή (decompile) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθεί να αποσπάσει τον πηγαίο κώδικα των λειτουργιών του και εν γένει των λοιπών προγραμμάτων λογισμικού που υποστηρίζουν τη λειτουργία του BLUEDOT 
 5. αναλύσει τα προγράμματα λογισμικού ή τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του BLUEDOT στα επιμέρους τμήματά τους ή να παρέμβει, επέμβει ή να δημιουργήσει παράγωγα με βάση το ίδιο το λογισμικό ή το συνοδευτικό υλικό οποιασδήποτε μορφής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και να αναπτύξει ή αναπαραγάγει (μερικώς ή ολικώς) παρόμοιο λογισμικό με χρήση του BLUEDOT ως πρότυπο ή με άλλον τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας, 
 6. ελέγξει τη διαθεσιμότητα, απόδοση, αξιοπιστία του BLUEDOT  με σκοπό την ανάπτυξη ανταγωνιστικής υπηρεσίας ή για την έκδοση συγκριτικών ή στατιστικών στοιχείων σε σχέση με άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες από ανταγωνιστές της Εταιρείας,
 7. χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα εμπορικά σήματα ή τα διακριτικά γνωρίσματα του BLUEDOT και των λειτουργιών του.  

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, ο διπλασιασμός, η πώληση, η μεταπώληση, η μίσθωση ή η εμπορία της Υπηρεσίας (ή οποιουδήποτε τμήματός της) για κανέναν σκοπό.

 Ο Συνδρομητής υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία έναντι απαιτήσεων που προκύπτουν ή σχετίζονται με: (1) παραβίαση των όρων της σύμβασης (2) οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση τρίτου ως αποτέλεσμα χρήσης του BLUEDOT εκ μέρους του Συνδρομητή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω παραβίασης πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων ή εχεμύθειας. 

 

2.4. Απαιτούμενη Υποδομή

 

Η χρήση του BLUEDOT από τον Συνδρομητή προϋποθέτει την εκ μέρους του Συνδρομητή χρήση «browser» ο οποίος είναι  συμβατός με το BLUEDOT. Οι υφιστάμενοι με το BLUEDOT συμβατοί browsers είναι: IE 9 και μεταγενέστερος, Chrome 32.0.1700 και μεταγενέστερος, Safari 8 και μεταγενέστερος, Opera 24 και μεταγενέστερος, Mozilla Firefox 30 και μεταγενέστερος. Σε κάθε περίπτωση όλα τα popups των browsers πρέπει να είναι ενεργοποιημένα.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η παρούσα Σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της παρούσας, με την προϋπόθεση τήρησης όλων των παρόντων όρων, οι οποίοι θεωρούνται όλοι εξίσου σημαντικοί. Η διάρκεια λειτουργίας της Υπηρεσίας έχει ρυθμιστεί από την Εταιρεία για χρόνο ίσο με το χρόνο ισχύος της παρούσας.

Η σύμβαση και το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας ισχύει με την ολοκλήρωση της δημιουργίας λογαριασμού, την αποδοχή των όρων της  σύμβασης και με την επιτυχή ολοκλήρωση της πληρωμής της Μηνιαίας ή Ετήσιας Συνδρομής και λήγει αυτόματα με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας του μήνα που αφορούσε η τελευταία καταβληθείσα Μηνιαία Συνδρομή (στην περίπτωση μηνιαίας συνδρομής) ή την τελευταία ημέρα του έτους της προπληρωμένης Ετήσιας Συνδρομής.

4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

4.1 Ρύθμιση Λογαριασμού

Η πρόσβαση στο BLUEDOT προϋποθέτει την αποδοχή των όρων της παρούσης από το Συνδρομητή και τη δημιουργία λογαριασμού από την Εταιρεία. Ο Συνδρομητής έχει την ευθύνη της διατήρησης της μυστικότητας του συνθηματικού που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας και της τακτικής αλλαγής του για λόγους ασφαλείας. 

4.2 Χρήση του Λογαριασμού 

Ο Συνδρομητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης του λογαριασμού του, ευθυνόμενος για κάθε πράξη γίνει κατά τη χρήση του BLUEDOT με χρήση του συνθηματικού του. Η Εταιρεία δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον Συνδρομητή από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει την Εταιρεία σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του και  του συνθηματικού ή οιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας.

4.3 Ενημερωτικά μηνύματα και χρήση λογοτύπου του Συνδρομητή

Ο Συνδρομητής παρέχει τη συγκατάθεσή του στη Εταιρεία να χρησιμοποιεί και να αποστέλλει στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που συνδέεται με τo BLUEDOT ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με θέματα που αφορούν το BLUEDOT και τις λειτουργίες του, για νέες εφαρμογές που η BLUEDOT θέτει σε κυκλοφορία ή για την αποστολή διαφημιστικού υλικού για τυχόν άλλες υπηρεσίες, προϊόντα ή εφαρμογές που η Εταιρεία παρέχει. Ο Συνδρομητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει τακτικά το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με τη χρήση του BLUEDOT για μηνύματα από την Εταιρεία σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση του BLUEDOT.  

Ο Συνδρομητής  παρέχει τη συγκατάθεσή του στη Εταιρεία να χρησιμοποιήσει το λογότυπο του Συνδρομητή για διαφημιστικούς σκοπούς στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ή σε έντυπο υλικό της Εταιρείας.

4.4 Αναστολή – Καταγγελία

4.4.1.      Αναστολή για εκπρόθεσμες οφειλές: Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει οποιονδήποτε λογαριασμό του Συνδρομητή: α) για οποιαδήποτε εκπρόθεσμη πληρωμή και μετά από 2 προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα προς τον Συνδρομητή και τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την αποστολή της πρώτης προειδοποίησης ή β) ο Συνδρομητής δεν έχει πληρώσει για την ανανέωση της συνδρομής του και δεν έχει ειδοποιήσει την Εταιρεία για την επιθυμία ανανέωσης της Υπηρεσίας ως την λήξη της συνδρομής της τότε συνδρομητικής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, με τη λήξη της συνδρομητικής περιόδου, ο Συνδρομητής θα έχει την δυνατότητα διαχείρισης της πλατφόρμας bluedot για χρονικό διάστημα 20 ημερών. Ο Συνδρομητής συμφωνεί ότι η Εταιρεία δε θα έχει καμία υποχρέωση σε αυτόν ή τρίτον για οποιαδήποτε αναστολή της υπηρεσίας σύμφωνα με αυτό το άρθρο.

 4.4.2.      Αναστολή για λόγους ασφαλείας: Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστέλλει, να αρχειοθετεί ή να καταργεί οποιονδήποτε Λογαριασμό οποτεδήποτε, με ή χωρίς αιτία, και με ή χωρίς προειδοποίηση. Κάτι τέτοιο μπορεί ενδεικτικά να επιβληθεί για τις εξής αιτίες: α) παραβίαση της παρούσας Σύμβασης ή οποιασδήποτε άλλης πολιτικής ή οδηγίας που δημιουργείται για την Υπηρεσία, β) αίτημα και/ή παραγγελία από όργανο επιβολής του νόμου, δικαιοδοτικό όργανο ή άλλο δημόσιο φορέα, γ) απροσδόκητα τεχνικά ζητήματα ή προβλήματα ή ζητήματα ασφαλείας, δ) συμμετοχή του Συνδρομητή σε απάτη ή παράνομη δραστηριότητα. Ο Συνδρομητής συμφωνεί ότι η Εταιρεία δε θα έχει καμία υποχρέωση σε αυτόν ή τρίτον για οποιαδήποτε αναστολή της υπηρεσίας σύμφωνα με αυτό το άρθρο.

4.4.3.      Καταγγελία: Η Εταιρεία και ο Συνδρομητής συμφωνούν ότι οποιοσδήποτε από τους συμβαλλόμενους διατηρούν το δικαίωμα να καταγγείλουν την παρούσα σύμβαση στην περίπτωση που οποιοσδήποτε συμβαλλόμενος δεν τηρήσει οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης και δεν συμμορφωθεί εντός 30 ημερών μετά από έγγραφη ειδοποίηση από τον έτερο συμβαλλόμενο. Μετά την καταγγελία της παρούσας σύμβασης, ο Συνδρομητής συμφωνεί ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας. Αν η παρούσα σύμβαση καταγγελθεί από τον Συνδρομητή για οποιοδήποτε λόγο εκτός από αυτούς που αναφέρονται ρητά στην παρούσα σύμβαση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην είσπραξη όλων των τιμημάτων που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και για όλη τη διάρκεια αυτής. Αν η παρούσα σύμβαση καταγγελθεί από την Εταιρεία, ο Συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα σε επιστροφή όλων των τιμημάτων που έχει πληρώσει, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και μόνο για το διάστημα που παρέμεινε στην Υπηρεσία.

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1 Δεδομένα και ιδιοκτησία δεδομένων του Συνδρομητή

Το BLUEDOT (παρ’ όλο που δεν είναι στο σκοπό του) επιτρέπει στον Συνδρομητή την αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων. Όλα τα δεδομένα, τα οποία μεταφορτώνει ο Συνδρομητής στο BLUEDOT, ανήκουν αποκλειστικά στον Συνδρομητή. Τα δεδομένα αυτά συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κείμενα, αρχεία (pdf, excel κα), φωτογραφίες και πολυμέσα. Στην περίπτωση κατάργησης του λογαριασμού του Συνδρομητή σύμφωνα με το άρθρο 4, η Εταιρεία δεν φέρει καμία υποχρέωση για την αποστολή των δεδομένων στον Συνδρομητή.

5.2 Ευθύνη του Συνδρομητή– Αποθήκευση – Διαγραφή Δεδομένων 

Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα δεδομένα και τις πληροφορίες που καταχωρεί στο BLUEDOT, σύμφωνα με το άρθρο 5.1, συμπεριλαμβανομένης και της ορθότητας και πληρότητας κάθε στοιχείου που καταχωρεί. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καθημερινή εξαγωγή και διατήρηση αντιγράφου των δεδομένων που καταχωρεί στο BLUEDOT χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία και δυνατότητες εξαγωγής του BLUEDOT. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τη διαγραφή των δεδομένων του Συνδρομητή.

6. ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, FORUM, ΑΣΦΑΛΕΙΑ

6.1 Επίπεδα Διαθεσιμότητας 

Η Εταιρεία δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση διαθεσιμότητας ή αδιάλειπτης λειτουργίας για το BLUEDOT. To BLUEDOT ενδέχεται να παρουσιάσει διακοπές και παρατεταμένες περιόδους εκτός λειτουργίας κατά τις οποίες ενδέχεται ο Συνδρομητής να μην έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν θα υποστεί ο Συνδρομητής από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του BLUEDOT, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτού, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της δυνατότητας χρήσης του για οιονδήποτε λόγο. 

6.2. Υπηρεσίες Υποστήριξης – Πρόγραμμα Υποστήριξης

Για την Υπηρεσία παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης μέσω του «Τμήματος Υποστήριξης της Εταιρείας» είτε από πιστοποιημένο εκπρόσωπο της Εταιρείας. Η Εταιρεία παρέχει δωρεάν πρόγραμμα υποστήριξης (Basic) σύμφωνα με τα προγράμματα  υποστήριξης του Παραρτήματος Α. Η Εταιρεία ή o πιστοποιημένος συνεργάτης της Εταιρείας αναλαμβάνει να παράσχει, από την ημερομηνία έναρξης της παρούσας Σύμβασης, υπηρεσία υποστήριξης σύμφωνα με το πρόγραμμα υποστήριξης επιλογής του Συνδρομητή, πέραν του «Basic» με ετήσια συνδρομή «Intermediate» ή «Premium Plan» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A).   

Σε κάθε περίπτωση,  κάθε αίτημα υποστήριξης προσδιορίζεται με Support Ticket με χρόνο απόκρισης (call-back) από την Εταιρεία, εφόσον δεν είναι σφάλμα του BLUEDOT (bug) σύμφωνα με το πρόγραμμα υποστήριξης του Συνδρομητή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).

Η Εταιρεία αναλαμβάνει να παράσχει, από την ημερομηνία ενεργοποίησης της Υπηρεσίας BLUEDOT, δωρεάν υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης της BLUEDOT εφαρμογής του Συνδρομητή, εφόσον συντρέχει μία από τις παρακάτω αιτίες:

R Προβλήματα από τη μη ορθή παραμετροποίηση (ρυθμίσεις εφαρμογών και παραμέτρων κλπ), όταν αυτά δεν οφείλονται σε ευθύνη των χειριστών του Συνδρομητή.

R Προβλήματα σφαλμάτων λογισμικού εκ κατασκευής (bugs). Ως σφάλμα του λογισμικού ορίζεται στην παρούσα οποιαδήποτε λειτουργία της εφαρμογής δεν εκτελείται με τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Προϋπόθεση αναγνώρισης του σφάλματος είναι η δυνατότητα αναπαραγωγής και επαλήθευσης  του σφάλματος από το τμήμα Υποστήριξης  της Εταιρείας ή τον πιστοποιημένο συνεργάτη της Εταιρείας.

Τα προβλήματα που ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια λειτουργίας, κατατάσσονται σε 3 βασικά επίπεδα, ανάλογα με την σημαντικότητα (severity) του προβλήματος.

παρακάτω πίνακας δείχνει τις προτεραιότητες που δίνονται στα σφάλματα σύμφωνα με την αντιληπτή σημασία της αναφερόμενης κατάστασης. 

Severity

Περιγραφή Προβλήματος/ κατάστασης

Χρόνος απόκρισης για την επίλυση ου προβλήματος

1

·      Υπηρεσία Off-Line

·      Αδυναμία Εισόδου από κανένα χρήστη στην εφαρμογή

·      Αδυναμία καταχώρησης παραγγελίας από κανένα χρήστη στην εφαρμογή

2-4 ώρες

2

ERP επικοινωνία με Bluedot platform

Εντός 24 ωρών

3

Δυσλειτουργία  κάποιας ενότητας της εφαρμογής Bluedot

48-72 ώρες 

 

 

 

6.3 Παροχή Υπηρεσιών Πρόσθετων Απαιτήσεων

Η Εταιρεία δύναται να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η τυχόν παροχή πρόσθετων υπηρεσιών (Professional Services) σε οιαδήποτε χρονική στιγμή απαιτεί αίτημα από τον Συνδρομητή, προσδιορίζοντας το αίτημα με mail προς το τμήμα υποστήριξης support@bluedotebusiness.com

Συγκεκριμένα, εάν το αίτημα του Συνδρομητή εκτιμηθεί από την Εταιρεία μονομερώς ως καλή πρακτική (best practice) ή προβλέπεται από την Εταιρεία το εν λόγω αίτημα να ενσωματωθεί στο BLUEDOT με γνώμονα τη γενικότερη προγραμματισμένη ανάπτυξη του BLUEDOT, τότε η Εταιρεία θα ενημερώσει τον Συνδρομητή για το πότε θα ενσωματώσει το εν λόγω αίτημα στο BLUEDOT, σύμφωνα με το καθιερωμένο road-map ανάπτυξης από την Εταιρεία . Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία  επίσης, θα αποφασίσει εάν το αίτημα αυτό θα ενταχθεί στον προϊοντικό τιμοκατάλογο της Εταιρείας με το αντίστοιχο τίμημα συνδρομής. Αντίθετα, θα κατατεθεί οικονομική προσφορά από την Εταιρεία με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Η κάθε οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται με έντυπο αποδοχής το οποίο στην περίπτωση επικύρωσης από τον Συνδρομητή  θα θεωρηθεί  ως αναπόσπαστο μέρος αυτής της σύμβασης.

6.4 Ασφάλεια

Η Εταιρεία  εφαρμόζει τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας [τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer), με κρυπτογράφηση 1024/2048 bit] για να συμβάλλει στην ασφάλεια από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο BLUEDOT  ή χρήση αυτού. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την επιτυχία των εν λόγω τεχνολογιών και διαδικασιών, και δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στο Συνδρομητή λόγω απώλειας, αλλοίωσης, καταστροφής των Δεδομένων που οφείλεται σε πλημμελή λειτουργία του BLUEDOT, σε λάθη ή αστοχίες των συστημάτων ασφαλείας, σε κακόβουλη ενέργεια τρίτων. Ο Συνδρομητής φέρει αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια, την προστασία και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων, λογισμικού ή υπηρεσιών που χρησιμοποιεί σε σχέση με το BLUEDOT.  

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή διέπεται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Η εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της Εταιρείας για τη διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή («Προσωπικά Δεδομένα») είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο www.bluedotebusiness.com.  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η πρόσβαση και χρήση του BLUEDOT από αυτόν συνεπάγεται ότι ο Συνδρομητής αποδέχεται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων της εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής της Εταιρείας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή.

Ο Συνδρομητής εφόσον είναι επιτηδευματίας συναινεί στην καταχώρηση και προβολή του ονόματός του, επωνυμίας, σήματος ή διακριτικού γνωρίσματος της επιχειρήσεως του στο πελατολόγιο της Εταιρείας ή σε εμπορικούς διαφημιστικούς καταλόγους της. 

8. COOKIES 

To BLUEDOT χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του Συνδρομητή κατά την πρόσβαση και χρήση και τη λειτουργία κάποιων BLUEDOT Eφαρμογών. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του Συνδρομητή και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, αλλά αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή του αποστολέα του cookie στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη, και έχουν ως βασική λειτουργία την καταγραφή και αποστολή αποθηκευμένων δεδομένων του φυλλομετρητή (“browser”) του χρήστη στον αποστολέα.

Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Συνδρομητή σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του BLUEDOT. Ο Συνδρομητής μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου που υποστηρίζει τη λειτουργία του BLUEDOT είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οιαδήποτε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στο BLUEDOT ή σε επιμέρους λειτουργίες του.

9. ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Το BLUEDOT ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς τοποθεσίες τρίτων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων (websites), των οποίων οι δεσμοί (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις αναρτώνται στο δικτυακό τόπο που υποστηρίζει τη λειτουργία του BLUEDOT, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο Συνδρομητής αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/ χρήση άλλων ιστοσελίδων στους οποίους παραπέμπει ο δικτυακός τόπος www.bluedotebusiness.com ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου ο Συνδρομητής οφείλει να απευθύνεται. 

Το BLUEDOT ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα προβολής δυναμικού περιεχομένου από άλλους δικτυακούς τόπους. H Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο τρίτων δικτυακών τόπων, που τυχόν προβάλλεται μέσω του BLUEDOT Domain, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιλέξει να χρησιμοποιήσει τυχόν παρεχόμενες από το BLUEDOT προβολής δυναμικού περιεχομένου.

10. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ/ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Η Εταιρεία παρέχει το BLUEDOT και τις συναφείς με αυτές (εάν υπάρχουν)  υπηρεσίες υποστήριξης "ως έχουν", και "όπως διατίθενται" "με τυχόν σφάλματα και λάθη". Κάθε δυσμενές ενδεχόμενο όσον αφορά την ποιότητα, την απόδοση, τη διαθεσιμότητα των δεδομένων από το BLUEDOT  βαρύνει το Συνδρομητή.  Η Εταιρεία δεν κάνει καμία δήλωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση για το BLUEDOT και τις συναφείς (αν υπάρχουν) υπηρεσίες υποστήριξης. Η Εταιρεία αποποιείται οποιωνδήποτε δηλώσεων ή εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή εκ του νόμου προβλεπόμενων, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά:  δηλώσεων ή εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανταπόκρισης σε συγκεκριμένες ιδιότητες η προδιαγραφές, ποιότητας κατασκευής, ακριβείας, επάρκειας, δηλώσεων ή εγγυήσεων ότι η πρόσβαση ή η χρήση του BLUEDOT θα πραγματοποιείται ως περιγράφεται, θα είναι αδιάλειπτη, ελεύθερη σφαλμάτων ή ασφαλής ή ότι η χρήση του BLUEDOT  θα είναι αξιόπιστη και ακριβής, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της αποθήκευσης, ανάγνωσης, ενημέρωσης ή διαγραφής των δεδομένων.

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της Εταιρείας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη/μέλους του Συνδρομητή, ο Συνδρομητής αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την Εταιρεία στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία πιστεύει ή πιθανολογεί ότι το BLUEDOT παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, έχει το δικαίωμα είτε να τροποποιήσει τις λειτουργίες του BLUEDOT ώστε να παύσει η παραβίαση (διατηρώντας ταυτόχρονα την ουσιαστική χρησιμότητα ή λειτουργικότητα τους) είτε  να αποκτήσει άδεια για τη συνέχιση της χρήσης τους. Σε περίπτωση που δεν είναι εμπορικά εφικτό να υλοποιηθεί κάποια από τις ανωτέρω επιλογές, η Εταιρεία δύναται να  καταγγείλει την παρούσα σύμβαση.

Η Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη αποζημίωσης έναντι του Συνδρομητή, στην περίπτωση που ο Συνδρομητής τροποποιεί ή χρησιμοποιεί το BLUEDOT κατά παράβαση των όρων της παρούσης σύμβασης. Η Εταιρεία δεν θα αποζημιώσει το Συνδρομητή στο βαθμό που μια αξίωση για παραβίαση δικαιωμάτων βασίζεται σε πληροφορίες, σχέδια, προδιαγραφές, οδηγίες, λογισμικό, που δεν παρασχέθηκε από την ίδια ή απορρέει από το συνδυασμό του BLUEDOT με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρέχονται από την Εταιρεία. 

11. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν ζημίας που ήθελε τυχόν προκληθεί στο Συνδρομητή εξαιτίας ή εξ’ αφορμής της χρήσης του BLUEDOT, ακόμη και αν είχε ειδοποιηθεί από το Συνδρομητή για το ενδεχόμενο πρόκλησης τέτοιας ζημιάς ή μπορούσε να προβλέψει το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς. Ο Συνδρομητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη και τον κίνδυνο της χρήσης του BLUEDOT, ευθυνόμενος ο ίδιος για την τυχόν ζημιά που ήθελε προκληθεί. 

12. ΔΙΑΚΟΠΗ  

Η Εταιρεία ενδέχεται κάποια στιγμή να διακόψει/αποσύρει ορισμένες από τις λειτουργίες του BLUEDOT ή/ και ορισμένες εκδόσεις του BLUEDOT. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά προς τούτο το Συνδρομητή τόσο μέσα από τις σελίδες του δικτυακού τόπου www.bluedotebusiness.com, όσο και με απευθείας ενημέρωση του Συνδρομητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

13.  ΜΗΝΙΑΙΑ / ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

13.1. Μηνιαία / Ετήσια Συνδρομή

Η εκ μέρους του Συνδρομητή χρήση του BLUEDOT προϋποθέτει την προκαταβολή Μηνιαίας / Ετήσιας Συνδρομής. Η πληρωμή της Μηνιαίας / Ετήσιας Συνδρομής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 13.2. της σύμβασης.

Σε περίπτωση μεταβολής του ύψους της Μηνιαίας / Ετήσιας Συνδρομής η Εταιρεία θα γνωστοποιήσει τη σχετική μεταβολή δια της δημοσιεύσεως της επικείμενης μεταβολής στην ενότητα “Εφαρμογές” του δικτυακού τόπου της Εταιρείας  www.bluedotebusiness.com, τουλάχιστον (90) ημερολογιακές ημέρες πριν την αλλαγή και θα ενημερώσει σχετικά προς τούτο το Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής οφείλει να συμβουλεύεται τον εν λόγω δικτυακό τόπο σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να είναι πάντοτε ενήμερος σχετικά με την επικαιροποίηση /μεταβολή του. 

13.2. Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή της Μηνιαίας / Ετήσιας Συνδρομής γίνεται με κατάθεση μέσω Τραπέζης ηλεκτρονικών συναλλαγών στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Συγκεκριμένα:

 1.  Ετήσια Συνδρομή για ετήσια παραχώρηση χρήσης της Υπηρεσίας BLUEDOT, προπληρώνεται η ετήσια Υπηρεσία από το Συνδρομητή με την ενεργοποίηση του Λογαριασμού του, έναντι της έκδοσης παραστατικού από την Εταιρεία (άρθρο 13.3).
 2. Μηνιαία Συνδρομή με ετήσια παραχώρηση χρήσης της Υπηρεσίας BLUEDOT, προπληρώνεται η μηνιαία συνδρομή  ετήσιας χρήσης, έναντι έκδοσης παραστατικού για τον εκάστοτε τρέχον μήνα.

Στην περίπτωση που ο Συνδρομητής έχει χορηγήσει για την πληρωμή της Μηνιαίας Συνδρομής του Πάγια Εντολή μέσω Τραπέζης ηλεκτρονικών συναλλαγών, τότε ο Συνδρομητής θα εξακολουθήσει να έχει το δικαίωμα χρήσης της BLUEDOT Εφαρμογής για όσο χρονικό διάστημα γίνεται η κατάθεση του τιμήματος της Μηνιαίας Συνδρομής και μέχρις ανακλήσεως αυτής από τον Συνδρομητή. Η συναλλαγή της επαναλαμβανόμενης κατάθεσης της Μηνιαίας Συνδρομής στο λογαριασμό της Εταιρείας, θα πραγματοποιείται την ίδια ημέρα κάθε επόμενου μήνα, σύμφωνα με την ημερομηνία έναρξης της παρούσας σύμβασης. 

Ουδεμία ευθύνη δύναται να αποδοθεί στην Εταιρεία σε περίπτωση μη ενημέρωσής της για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής πληρωμής της Μηνιαίας Συνδρομής είτε λόγω υπαιτιότητας του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών είτε λόγω υπαιτιότητας του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP). Σε περίπτωση που η συναλλαγή δεσμευτεί αλλά η Εταιρεία δεν ενημερωθεί για την έγκριση της συναλλαγής για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της τότε η Εταιρεία θα θεωρεί ότι ο Συνδρομητής ματαίωσε και δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία πληρωμής της Μηνιαίας Συνδρομής του.

Ο Συνδρομητής οφείλει να κοινοποιήσει εντός 15 ημερών τυχόν αμφισβητήσεις συναλλαγών που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες BLUEDOT στην Εταιρεία  με σκοπό να διευθετηθούν απευθείας.

13.3. Φορολογικά παραστατικά

Για την Υπηρεσία BLUEDOT η Εταιρεία θα εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τον Συνδρομητή κατά τη διαδικασία της παραγγελίας.

14. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

14.1 Κοινοποιήσεις στο Συνδρομητή

Η Εταιρεία μπορεί να απευθύνει στο Συνδρομητή κοινοποιήσεις με οποιονδήποτε τρόπο επιλέγει η ίδια, συμπεριλαμβανομένου τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το BLUEDOT. Ως ημερομηνία παράδοσης και λήψης των κοινοποιήσεων που παρέχονται στο Συνδρομητή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα νοείται η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ως ημερομηνία παράδοσης των κοινοποιήσεων που παρέχονται μέσω δημοσίευσης σε τοποθεσία διαδικτυακής πύλης (Web Portal) θα νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της κοινοποίησης. 

14.2 Κοινοποιήσεις στην Εταιρεία

Ο Συνδρομητής θα παρέχει κοινοποιήσεις στην Εταιρεία σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται ενδεικτικά στην εξυπηρέτηση πελατών ή στις περιοχές "Επικοινωνία", "Υποστήριξη" στο δικτυακό τόπο www.bluedotebusiness.com. 

15. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας σύμβασης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση του Συνδρομητή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης του BLUEDOT  θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή/δημοσίευσή τους στο δικτυακό τόπο www.bluedotebusiness.com. Κάθε χρήση του BLUEDOT κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του Συνδρομητή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών των όρων χρήσης του BLUEDOT. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν συμφωνεί με τους τροποποιημένους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του BLUEDOT προβαίνοντας σε άμεση διαγραφή των Δεδομένων του. 

16. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ – ΤΥΧEΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Η Εταιρεία δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη έναντι του Συνδρομητή για οιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση, χειροτέρευση ή αδυναμία παροχής του BLUEDOT εξαιτίας λόγων που οφείλονται σε γεγονότα ανώτερης βίας ή σε τυχερά γεγονότα.

17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι όροι της παρούσας σύμβασης διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά θα ανακύπτει μεταξύ της Εταιρείας και του Συνδρομητή, εφόσον δεν επιλύεται με φιλικό διακανονισμό, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.   

18. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

18.1 Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής είναι νομικό πρόσωπο, το φυσικό πρόσωπο το οποίο προβαίνει στη δημιουργία του λογαριασμού και στην αποδοχή των όρων της παρούσης, δηλώνει ρητά και διαβεβαιώνει ότι έχει πλήρη εξουσία δεσμεύσεως και εκπροσωπήσεως του νομικού προσώπου.

18.2 Η ακύρωση συγκεκριμένου όρου της παρούσας σύμβασης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. 

18.3. Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την Εταιρεία που απορρέει από την παρούσα δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.

18.4. Οι τίτλοι των Άρθρων και των παραγράφων της παρούσας σύμβασης, υπάρχουν μόνο για λόγους ευκολίας και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία αυτής. 

19. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

19.1 Το GDPR είναι η νέα νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που θα είναι σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018.

Το GDPR απαιτεί από τις επιχειρήσεις να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παρέχουν στα άτομα καλύτερο έλεγχο και επίβλεψη του τρόπου χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης προϋποθέτει ότι οι επιχειρήσεις θα χειρίζονται τέτοιου είδους δεδομένα με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Η Εταιρεία επενδύει στην προστασία των δικών σας δεδομένων και των δεδομένων των πελατών σας και κατανοεί ότι είναι πολύ κρίσιμο το να σας βοηθήσει να διατηρήσετε την εμπιστοσύνη και την εχεμύθεια των πελατών σας. Η Εταιρεία παρέχει στους Συνδρομητές της μια πλατφόρμα η οποία δύναται να συμμορφωθεί στον κανονισμό GDPR, αλλά θα πρέπει να αποφασίσετε τον τρόπο που θα θέλατε να διευθύνετε την επιχείρηση σας. Ενώ η εταιρεία Bluedot προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να σας προετοιμάσει για την επιτυχία, η συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR είναι ευθύνη κάθε ξεχωριστού συνδρομητή. Αν έχετε ερωτήσεις νομικού περιεχομένου σχετικά με τις υποχρεώσεις σας που υπόκεινται στον κανονισμό GDPR, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το νομικό σας τμήμα, το οποίο είναι αρμόδιο για την νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το GDPR επιβάλλει νέες υποχρεώσεις και ευθύνες στους controllers και στους processors των προσωπικών δεδομένων.

A. Όντας processor των δεδομένων, η Εταιρεία εκπληρώνει τις νομικές υποχρεώσεις της αναφορικά με το GDPR. Τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας Bluedot αναπτύσσονται σε τέτοιο βαθμό, έτσι ώστε να σας καθιστούν ικανούς να προσφέρετε στους πελάτες σας διαφάνεια και έλεγχο στα προσωπικά τους δεδομένα καθώς και τεχνικά μέτρα για την επιβεβαίωση της προστασίας των δεδομένων τους.

B. Όντας Συνδρομητής, είστε ο controller των δεδομένων των πελατών σας. Αυτό σημαίνει ότι συλλέγετε τα δεδομένα των πελατών της επιχείρησης σας και επιλέγετε πώς θα τα χειριστείτε. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) επηρεάζει οποιονδήποτε συνδρομητή της πλατφόρμας Bluedot ο οποίος έχει την έδρα της επιχείρησης του στην Ευρώπη ή εξυπηρετεί πελάτες από τις χώρες της Ευρώπης. Είναι πολύ σημαντικό ότι η νομοθεσία GDPR απαιτεί από εσάς να προβείτε σε ενέργειες ανεξάρτητες από την πλατφόρμα Bluedot.

19.2. Processor

Πώς επηρεάζει το GDPR την εταιρεία Bluedot?
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) προϋποθέτει η Εταιρεία να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην πλατφόρμα και στο εσωτερικό πρόγραμμα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας:

• Να αναδιοργανώσει την ομάδα προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα έγγραφα και να διατηρεί αρχείο αποφάσεων που λαμβάνονται από αυτήν, σχετικών με την προστασία προσωπικών δεδομένων, ώστε η ίδια η Bluedot να φέρει την ευθύνη της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

• Να διαβεβαιώσει ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα δικαιώματα των συνδρομητών των ευρωπαϊκών χωρών αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα και να διαβεβαιώσει ότι οι συνδρομητές είναι σε θέση να κάνουν το ίδιο, όταν κάνουν χρήση των Υπηρεσιών BLUEDOT.

Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει η Εταιρεία προκειμένου να προετοιμαστεί για την νομοθεσία GDPR;
• Έχει προστεθεί ένα Παράρτημα Επεξεργασίας Δεδομένων στους όρους χρήσης της υπηρεσίας Bluedot, όπως δηλώνεται στον Άρθρο 28 της νομοθεσίας GDPR.

• Έχει εφαρμοστεί μια λεπτομερής διαδικασία αντιμετώπισης προσβασιμότητας και αιτημάτων διαγραφής.

• Έχει προστεθεί λειτουργικότητα στις Υπηρεσίες BLUEDOT, ώστε οι Συνδρομητές να είναι σε θέση να αποκτούν ανεξάρτητη και μεμονωμένη συγκατάθεση από τους πελάτες τους για λόγους marketing μέσω newsletter.

• Τα cookies της Υπηρεσίας BLUEDOT υπόκεινται στη νομοθεσία GDPR και η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την συμμόρφωση τους με την νομοθεσία.

Θα προβεί η εταιρεία σε σύνταξη συμφωνητικών για την επεξεργασία των δεδομένων με τους συνδρομητές της πλατφόρμας;
Δεν χρειάζεται να υπογράψετε το παρόν έγγραφο καθώς έχει προστεθεί στους όρους χρήσης της υπηρεσίας Bluedot και δηλώνετε την συναίνεση σας με την συνέχεια της χρήσης των Υπηρεσιών BLUEDOT. Αυτό ανταποκρίνεται στο Άρθρο 28(3) της νομοθεσίας GDPR. Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό με κάθε έναν από τους Συνδρομητές της.

Με τον όρο "Προσωπικά δεδομένα" εννοείται οποιοδήποτε δεδομένο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση του ατόμου, όπως για παράδειγμα το Όνομα, τα Στοιχεία Διεύθυνσης και το Email.

Στα προσωπικά δεδομένα δεν εμπεριέχονται οικονομικές πληροφορίες από τις οποίες δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί το άτομο, όπως για παράδειγμα:

• Πόσες φορές έχει πωληθεί ένα συγκεκριμένο προϊόν

• Τι κέρδη έχει αποκομίσει το κατάστημα σας

19.3. Επεξεργασία αιτημάτων για δεδομένα που υπόκεινται στην νομοθεσία GDPR
Το GDPR εφαρμόζεται στο δικαίωμα ενός ατόμου να έχει πρόσβαση και να ελέγχει τα προσωπικά του δεδομένα.

1. Αίτημα αντιγραφής/ μεταφοράς των προσωπικών δεδομένων
Η νομοθεσία GDPR παρέχει το δικαίωμα στο άτομο, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να ζητήσει ένα αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων που επεξεργάζεται ο Συνδρομητής. Για αυτό το λόγο, η νομοθεσία GDPR προϋποθέτει τη δυνατότητα εξαγωγής αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων του πελάτη σας σε μορφή που είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη, ευκολοδιάβαστη και μεταφέρσιμη. Αυτό επιτρέπει στους πελάτες σας να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας σε οποιοδήποτε πάροχο της επιλογής τους. Το BLUEDOT σας δίνει τη δυνατότητα να εξάγετε τα περισσότερα δεδομένα σε Excel μορφή από το διαχειριστικό περιβάλλον, όπως πελάτες και παραγγελίες.

Για να εξάγετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων ενός συγκεκριμένου πελάτη που έχει καταχωρηθεί στο Bluedot, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

• Πλοηγηθείτε στην οθόνη ‘Ecommerce Admin -> Παραγγελίες και Πελάτες -> Πελάτες’.

• Αναζητήστε τον πελάτη.

• Επιλέξτε να εξάγετε τις πληροφορίες σε excel.

• Πλοηγηθείτε στην οθόνη ‘Ecommerce Admin -> Παραγγελίες και Πελάτες -> Παραγγελίες.

• Αναζητήστε τις παραγγελίες του πελάτη.

• Επιλέξτε να εξάγετε τις πληροφορίες σε excel.

2. Αίτημα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων
Η νομοθεσία GDPR δίνει το δικαίωμα στο άτομο και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να ζητήσει την πλήρη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

Για να διαγράψετε πλήξρως τα προσωπικά δεδομένα ενός συγκεκριμένου πελάτη που έχει καταχωρηθεί στο Bluedot, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

• Πλοηγηθείτε στην οθόνη ‘Ecommerce Admin -> Παραγγελίες και Πελάτες -> Παραγγελίες’.

• Αναζητήστε τις παραγγελίες του πελάτη.

• Επιλέξτε να διαγράψετε τις παραγγελίες του πελάτη.

• Πλοηγηθείτε στην οθόνη ‘Ecommerce Admin -> Παραγγελίες και Πελάτες -> Πελάτες'.

• Αναζητήστε τον πελάτη.

• Επιλέξτε να διαγράψετε τον πελάτη.

Σημείωση: Το Bluedot δεν αποστέλλει το αίτημα διαγραφής στο ERP ή σε τρίτες υπηρεσίες που τυχόν χρησιμοποιείτε και δεν ενημερώνει τον πελάτη για το αποτέλεσμα του αιτήματος διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων.

Από τη χρονική στιγμή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων του πελάτη, μπορείτε να ζητήσετε ακύρωση της διαγραφής εντός τριών (3) ημερών, αποστέλλοντας email στο Τμήμα Υποστήριξης της Εταιρείας στο email support@bluedotebusiness.com.

19.4. Controller
Η Εταιρεία επιθυμεί να βοηθήσει τους Συνδρομητές να συμμορφωθούν με το νόμο και να παραμετροποιήσουν την Υπηρεσία Bluedot κατάλληλα, ώστε να συμμορφώνεται με το νόμο.

Το παραπάνω δεν αποτελεί νομική συμβουλή. Το GDPR είναι ένας πολύπλοκος κανονισμός, και μπορεί να έχει διαφορετική εφαρμογή στου Συνδρομητές. Σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε το νομικό σας τμήμα για να κατανοήσετε καλύτερα τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνετε.

19.4.1. Γιατί δεν μπορεί η Εταιρεία να χειριστεί την συμμόρφωση των Συνδρομητών με το GDPR?
Το GDPR επιβάλλει διαφορετικές υποχρεώσεις στους controllers και στους processors των δεδομένων. Ως processor των δεδομένων, η Εταιρεία εκπληρώνει τις νομικές υποχρεώσεις της στα πλαίσια του GDPR. Ωστόσο οι Συνδρομητές (ως controllers) έχουν και τις δικές τους ξεχωριστές υποχρεώσεις, τις οποίες πρέπει να εξετάσουν.

Η Υπηρεσία BLUEDOT παρέχει στους Συνδρομητές μία πλατφόρμα, η οποία μπορεί να διαμορφωθεί και να παραμετροποιηθεί, ώστε να είναι συμμορφωμένη με το GDPR. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων από τις Bluedot εφαρμογές υπόκεινται στη νομοθεσία GDPR, εφόσον ο πελάτης αποδέχεται τους Όρους Χρήσης σας.

Ωστόσο, η Υπηρεσία BLUEDOT δεν είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση στο GDPR τρίτων υπηρεσιών, τις οποίες έχετε επιλέξει να ενσωματώσετε στην Υπηρεσία BLUEDOT, αλλά προτείνει ανεπιφύλακτα είτε τη χρήση τρίτης υπηρεσίας χειρισμούς των cookies είτε την επικοινωνία μαζί της για υλοποίηση μηχανισμού χειρισμού των cookies τρίτων υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες του Συνδρομητή, την Υπηρεσία Bluedot που χρησιμοποιεί, καθώς και τις δυνατότητες των τρίτων υπηρεσιών. Εναπόκειται σε εσάς να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες διαμόρφωσης των μηχανισμών των τρίτων υπηρεσιών, αναφορικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων από τρίτες υπηρεσίες, ώστε να είναι σύννομες με τη νομοθεσία GDPR.

Συμβουλευτείτε το νομικό σας τμήμα, σε περίπτωση που έχετε απορίες αναφορικά με τη συμμόρφωση των τρίτων υπηρεσιών, τις οποίες έχετε ενσωματώσει στην Υπηρεσία BLUEDOT, ώστε να εξασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία GDPR.


Μπορείτε να δείτε το παράρτημα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ εδώ.

 

 

Παράρτημα Α

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Υπηρεσία

Basic

Intermediate

Premium

e-Ticket Support

Τηλεφωνική υποστήριξη

 

Remote support (Screen sharing)

 

Online εκπαίδευση

 

 

Προτεραιότητα εξυπηρέτησης

 

 

Χρόνος απόκρισης - Call-back (ώρες)

48

24

2-4

 

Οι ώρες υποστήριξης είναι καθημερινά 9:00πμ-17:00μμ, Δευτέρα-Παρασκευή. Αργίες δεν περιλαμβάνονται.

 

Περιγραφή Υπηρεσιών

e-Ticket support

Μέσω  της υπηρεσίας  e-Ticket  ο διαχειριστής  του τελικού χρήστη (συνδρομητή) αποστέλλει τα αιτήματα υποστήριξης στο τμήμα υποστήριξης της BLUEDOT. με ένα απλό email. Το σύνολο των αιτημάτων υποστήριξης καταχωρούνται αυτόματα στο σύστημα εξυπηρέτησης χωρίς την ανάγκη πρόσθετης επικοινωνίας. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των μηνυμάτων emails και ότι αυτά μπορεί να περιέχουν (επισυναπτόμενα αρχεία, οδηγίες, links κλπ.). Η αποστολή του αιτήματος επιβεβαιώνεται με επόμενο email από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, είτε το αίτημα αφορά επίλυση ή / και επιδιόρθωση των αναδυόμενων προβλημάτων είτε νέες απαιτήσεις.

 Το email επικοινωνίας του τμήματος υποστήριξης BLUEDOT. είναι το support@bluedotebusiness.com

Τηλεφωνική υποστήριξη

Μέσω της υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης, ο τελικός χρήστης δύναται να καλέσει τηλεφωνικά το τμήμα υποστήριξης BLUEDOT. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για την αντιμετώπιση θεμάτων που μπορούν άμεσα να επιλυθούν ή σχετίζονται με απορίες που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία των εφαρμογών. Η τηλεφωνική υποστήριξη αφορά  απεριόριστο αριθμό κλήσεων αλλά δεν καλύπτει θέματα που οφείλονται σε ελλιπή γνώση των εφαρμογών από τον χρήστη ή απαιτούν την εκπαίδευσή του (BLUEDOT. internal users) ή απαιτούν εκπαίδευση του τελικού χρήστη.

 Remote support

Διαδικασία υποστήριξης κατά την οποία η ομάδα υποστήριξης BLUEDOT. επικοινωνεί με τον τελικό χρήστη (BLUEDOT. internal users) κάνοντας χρήση μιας εφαρμογής απομακρυσμένης πρόσβασης στον Η/Υ του τελικού χρήστη. Η υπηρεσία είναι κατάλληλη για την εξομοίωση και επίλυση θεμάτων που αφορούν στη χρήση των εφαρμογών, όπως παραμετροποίηση, και πιθανή απομακρυσμένη εκπαίδευση.

 Online Εκπαίδευση – Webinars

Η υπηρεσία online εκπαίδευσης προσφέρει συμπληρωματική εκπαίδευση σε συγκεκριμένες ενότητες και χαρακτηριστικά των εφαρμογών BLUEDOT με προκαθορισμένη θεματολογία.

 Προτεραιότητα εξυπηρέτησης

Η υπηρεσία προτεραιότητας εξυπηρέτησης επιτρέπει στα στελέχη του τμήματος υποστήριξης BLUEDOT να τροποποιούν την προτεραιότητα  εξυπηρέτησης  των αιτημάτων υποστήριξης ανάλογα με τους προκαθορισμένους χρόνους απόκρισης.

 Χρόνος απόκρισης - Call-back (ώρες)

O Χρόνος απόκρισης θεωρείται ο χρόνος επικοινωνίας της υποστήριξης μετά  την καταγραφή του αιτήματος από τον ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ.